סטודנט/ית  יקר/ה !

(הפניה להלן נעשית בלשון זכר, אך היא מיועדת לנשים ולגברים כאחד)

 

אנו שמחים מאד על הצטרפותך לחוג הסטודנטים במכללה ובטוחים כי תהנה ותפיק את המרב מלימודיך.

המכללה הוקמה מתוך אמונה כי תוכן הלימודים "ההוליסטי" צריך להיות תואם לאווירת המקום בכלל ולאופן הניהול בפרט. לכן אנו מזמינים אותך ליידע אותנו בתחושותיך בכל עניין וזמן ומבטיחים לך הקשבה ותמיכה בכל נושא ועניין. צוות המנחים והמרצים שבחרנו עבורך הוא המקצועי ביותר הקיים בתחום ועומד לרשותך בכל נושא שמתעורר תוך כדי לימודיך.

 

אנו עושים מאמצים גדולים לשמור על צביון המקום "כבית חם" לכל באיו. לשם כך השקענו במבנה ובשטח המכללה הרבה מחשבה וממיטב יכולתנו על מנת לעמוד בתוכן אמונה זו. נשמח על עזרתך ושתוף הפעולה בשמירה על הקיים, ומבטיחים להתייחס לכל פניה בכובד ראש.

על מנת לאפשר פעילות ולימוד מהנים אנו מבקשים ליידע אותך בנוהלי המכללה.

באהבה,

צוות המכללה

המאחל לך שנת לימודים פורייה ומהנה

 

 

תקנון נהלי המכללה

* התקנון כתוב בלשון זכר עקב מגבלות השפה העברית.

 

 1. מושגי יסוד

1.1. המכללה – המכללה לרפואה הוליסטית בע"מ.

1.2. נרשם – מי ששילם תשלום חלקי או מלא עבור הלימודים במכללה וטרם נתקבל ללימודים.

1.3. סטודנט – מי שנרשם ללימודים, עמד בכל תנאי הקבלה, הסדיר את מלוא סכום עלות הלימודים, התקבל ללימודים וכל עוד הוא לא סיים הליך הפסקת לימודים.

 

 1. תנאי הקבלה ללימודים במכללה

2.1. העדר הפליה: לעניין קבלת סטודנטים ומינוי הסגל האקדמי לא תפלה המכללה בין מועמדים שונים אך בשל גזעם, מינם, דתם, לאומיותם או מעמדם החברתי.

2.2. קבלה למכללה מותנית ב-12 שנות לימוד, גיל מינימלי של 21 שנים וראיון אישי. בנוסף, בחלק מתוכניות הלימוד הקבלה ללימודים מותנית במעבר ראיון קבלה נוסף. הקבלה לתוכנית לפסיכותראפיה היא מעל גיל 24 שנים.

2.3. המכללה לפי שיקול דעתה, רשאית שלא לקבל סטודנט ללימודים.

2.4. המכללה רשאית לדרוש אישור רפואי כתנאי ללימודים, עפ"י המלצה מקצועית או חוו"ד מנחה, טרם תחילת הלימודים או במהלכם.

2.5. המכללה רשאית לדרוש חובת טיפול כתנאי ללימודים, עפ"י המלצה מקצועית או חוו"ד מנחה, טרם תחילת הלימודים או במהלכם.

 

 1. הרישום

3.1. הרישום ללימודים כפוף לקיום כל התנאים להלן: מילוי טופס ההרשמה ושאלון בריאות;  עמידה בתנאי הקבלה ללימודים הרלוונטיים לרבות ראיון אישי; תשלום דמי הרישום והסדרת אופן תשלום שכר הלימוד במלואו.

3.2. התקנון ימסר פיזית לכל נרשם מיד לאחר הרשמתו או ישלח אליו דיגיטלית לכתובת שסיפק למכללה.

3.3. אי חתימה של הנרשם על תקנון או הצהרת בריאות שנמסרה לו ידנית ו/או נשלחה אליו באמצעי דיגיטלי כל שהוא אין בה בכדי לשחרר את הנרשם מכללי תקנון זה אשר נמסר לו במועד הרשמתו. הנרשם ו\או הסטודנט מאשר עם קבלת טפסי הרישום כי הוא קרא את התקנון, מסכים לו ומחויב לכלליו וזאת כתנאי לרישום למכללה.

 1. שכר הלימוד ותנאי התשלום

4.1. כל נרשם \ סטודנט יבצע תשלום מלא עבור הקורסים אליהם הוא נרשם בעת ההרשמה וללא תשלום מלא עבור הקורסים, לא יוכל להשתתף בהם. אין באמור בסעיף זה בכדי להוריד מחובתו של הסטודנט לתשלום מלא, גם אם נרשם מחוץ לשנת הלימודים או לאחר פתיחתה.

4.2. סטודנט / נרשם חייב להסדיר את תשלומי שכר הלימוד למכללה במלואם ובמועדם.

4.3. התשלום הראשון מהווה התחייבות חוקית של הסטודנט לתשלום שכר הלימוד במלואו.

4.4. קבלה ללימודים והשיבוץ למערכת השעות מותנה בהסדרה מלאה של שכר הלימוד.

4.5. במועד ההרשמה ישולמו דמי הרשמה שהינם 10% מסכום שכר הלימוד, את יתרת התשלום ניתן לפרוס עד 12 תשלומים, כשהתשלום האחרון יבוצע לא יאוחר מחודש לפני פתיחת הלימודים.

4.6. שכר הלימוד נקבע לפי מחירון המכללה התקף במועד תשלום דמי ההרשמה.

4.7. במידה והנרשם / סטודנט בחר לשלם את שכר הלימוד בתשלומים, אזי ככל שבמועד השלמת תשלום שכר הלימוד עבור הקורסים אליהם נרשם, עלה מחירון המכללה בקשר לאותם הקורסים, רשאית המכללה לדרוש את השלמת התשלומים של שכר הלימוד לפי המחירון שבתוקף.

4.8. הרשמה ב'רשימת המתנה':

4.8.1.    ניתן להרשם ל'רשימת המתנה' בקורסים אשר ההרשמה אליהם נסגרה, בכפוף לתשלום דמי רישום. רישום לרשימת המתנה מחייב את הנרשם בהתאם לכללי הרשמה רגילה במידה ומתפנה מקום בקורס אליו נרשם.

4.8.2.    במידה ולא יתפנה מקום בקורס עד מועד הפתיחה יוחזרו דמי ההרשמה לנרשמים ברשימת ההמתנה.

4.8.3.    במידה ויתפנה מקום בקורס עד למועד פתיחתו הנרשם, דמי ההרשמה לא יוחזרו גם אם יחליט הממתין שלא ללמוד בקורס אליו נרשם. (בהתאם לכללי ההרשמה שלא 'ברשימת המתנה' המוגדרת בתקנון זה).

4.9. סטודנט במסלול הכשרה מקצועית ישלם תשלום עבור ביטוח אחריות מקצועית אישי על שמו. הביטוח מכסה אך ורק פעילות הקשורה בדרישות הקורס אשר נמסרו בכתב. לדוגמא: תרגול, תיקי מטופלים שלא במסגרת כותלי המכללה ופיקוח מקצועי צמוד.

4.10.  תשלום הביטוח יהיה על פי מחירון המכללה במועד התשלום ןיגבה בנפרד משכר הלימוד בעת ההרשמה בפועל.

4.11.  שכר הלימוד ישולם במזומן, המחאות, או  כרטיסי אשראי עד חודש לפני תחילת הלימודים. המחאה שלא תכובד על ידי הבנק ותוחזר מכל סיבה שהיא תחייב את בעל החוב בתשלום מידי של 50 שקלים, לא כולל עמלת הבנק. בעל החוב מתחייב לכסות את חובו בגין ההמחאה תוך שבוע מיום קבלת ההמחאה החוזרת. במידה ולא יפרע חובו יועבר החוב לטיפול משפטי, כולל הוצאות הטיפול.

4.12.  על הסטודנטים בתכנית לפסיכותרפיה גופנית הוליסטית חלה חובת קבלת טיפול פרטני ממטפל מאושר בתוספת תשלום לאורך שנות לימודיהם בצמוד לקריטריונים של ה-EABP. הסטודנטים במסלול אקותרפיה מחויבים בטיפול פרטני ממטפל מאושר מחוץ למסגרת הלימודים. התשלומים הללו יבוצעו ישירות למטפל ואינם חלק משרותי המכללה או אחריותה.

 

 1. ביטול רישום ללימודים והפסקת לימודים

5.1. תנאים אלו מחייבים כל מי שהוא במעמד של נרשם או סטודנט.

5.2. כל בקשה לביטול רישום או לביטול לימודים מחויבת בהודעה בכתב לדוא"ל info@spirit.co.il.

5.3. על הנרשם או הסטודנט המבקש לבטל את הרשמתו, לוודא קבלת אישור בכתב לקליטת הודעתו. הודעה שלא תתקבל בכתב למייל לעיל ותאושר קבלתה באופן המפורט לעיל, לרבות על דרך ההתנהגות ו/או אי הגעה לשיעורים, לא תיחשב כהודעת ביטול.

5.4. ביטול רישום ללימודים במהלך 14 יום ממועד הרשמה, ובתנאי שהנרשם / סטודנט לא השתתף בשיעורים, יחויב בתשלום של 5% משכר הלימוד או – ב 100 ₪, הנמוך מבניהם.

5.5. ביטול רישום, לאחר 14 יום, ועד 3 שבועות לפני תחילת הלימודים יחויב הנרשם / סטודנט  בדמי ההרשמה במלואם. יתרת התשלום תוחזר לנרשם.

5.6. ביטול הרשמה  לאחר 14 יום, ופחות מ – 3 שבועות לפני תחילת הלימודים ועד לשיעור מס' 2, ישלם דמי הרשמה ובנוסף 15% מהעלויות של הלימודים.

5.7. ביטול רישום לאחר שהתקיימו שני שיעורים ובטרם התקיים השיעור השלישי,  גם במקרה בו לא חלפו 14 יום ממועד ההרשמה מחייב את הנרשם בתשלום החלק היחסי של השיעורים שהתקיימו עד מועד הביטול.

5.8. ביטול הרשמה / לימודים לאחר שיעור מס' 2 לא יוחזר שכר הלימוד.

5.9. למעט בנסיבות המתוארות לעיל, בכל מקרה אחר של ביטול הרשמה לאחר 2 שיעורים, לא יבוצע החזר כלשהו של שכר הלימוד או חלקו.

5.10.                  על אף האמור לעיל, בכל מקרה בו סטודנט או נרשם הצטרף לקורס לאחר התחלתו לא יהיה זכאי להחזר שכר לימוד במידה וביטל לימודיו לאחר שהשתתף בשיעור אחד או יותר.

5.11.  ביטול הרשמה במקרה בו קבלה ללימודים מותנית גם ב'ראיון קבלה אישי' אפשרי בתנאים להלן:

5.11.1.       ביטול הרשמה עד 24 שעות לפני מועד קיום הראיון כנ"ל. ישולמו סה"כ  50% מדמי ההרשמה ששולמו עבור ההרשמה למסלול במלוא, יתרת דמי ההרשמה תוחזר.

5.11.2.       ביטול הרשמה פחות מ – 24 שעות לפני מועד הראיון, יחוייב ב – 250 ₪ (דמי ביטול ראיון) בנוסף לתשלום של 50% מדמי ההרשמה ששולמו עבור ההרשמה למסלול במלואו, יתרת דמי ההרשמה תוחזר.

5.11.3.       ביטול הרשמה עד 48 שעות מקיום הראיון יחוייב ב- 500 ₪ (דמי ביטול ראיון) בנוסף לתשלום של 50% מדי ההרשמה ששולמו עבור ההרשמה למסלול במלואו, יתרת דמי ההרשמה תוחזר.

5.11.4.       ביטול הרשמה לאחר 48 שעות ממועד הראיון יחוייב בדמי הרשמה מלאים.

5.12.  המכללה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק או לסיים בכל שלב את לימודי הסטודנט בשל אי התאמה למסגרת הלימודים ו/או אי עמידת הסטודנט בדרישות הלימודים ו/או המכללה. במקרה של הפסקת לימודים על ידי המכללה כאמור תיתן המכללה לסטודנט החזר חלקי יחסי של שכר הלימוד בפועל ששולם על ידו.

5.13.   על אף האמור לעיל, המכללה זכאית להפסיק ללא החזר שכר הלימוד חלקי או מלא את לימודיו של סטודנט, בכל שלב, במקרה בו הסטודנט הצהיר הצהרה רפואית חלקית או בלתי נכונה לרבות לעניין מצבו הרפואי במסגרת שאלון הבריאות או במקרה בו הסטודנט הפר את התחייבויותיו כלפי המכללה ו/או ביצע עבירת משמעת לרבות לפי תקנוני המכללה ו/או אי תשלום שכר הלימוד או קבלת חוות דעת מקצועית הקובעת כי הסטודנט אינו כשיר להמשך הקורס/לימודים.

5.14.  המכללה רשאית שלא לפתוח קורס או סדנא במידה ומספר הנרשמים אינו מגיע למספר המינימלי עליו החליטה המכללה. במקרה זה יהא הסטודנט זכאי להחזר כל התשלומים לרבות דמי ביטוח ששילם בפועל ומבלי שיהיה זכאי לפיצוי או תשלום כלשהו בגין אי פתיחת הלימודים כאמור.

5.15.  בכל מקרה של הפסקת לימודים, בין אם מצד הסטודנט, מצד המכללה או בשל אי עמידה בחובות הקורס, החזרה ללימודים תהיה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של המכללה, תהיה תלויה בטווח הזמן שעבר מהפסקת הלימודים, בחוות דעת המנחה ובשיקולים מקצועיים ותהיה כפופה לאישור מקצועי מיוחד.

 

 1. כח עליון

6.1. מקרה בו לא ניתן יהיה לקיים את פעילות המכללה בנסיבות שאינן תלויות בה כגון: התפרצות מגפה (כגון הקורונה), הוראה שלטונית, צו מנהלי, מלחמה או גיוס כללי עקב מבצע צבאי רחב היקף, פגעי טבע, השבתה הקשורה למבנה האירוע או בשל מציאות ציבורית אשר אינה מאפשרת את קיום הפעילות או השימוש במתקן או בכל מקרה אחר שאינו בשליטת המכללה אשר בעטיו לא ניתן לקיים את הפעילות או להשתמש במתקני הפעילות הנסיבות המפורטות לעיל יכונו יחד (להלן: "כח עליון").

6.2. במקרה של כח עליון מתחייבת המכללה לעשות ככל יכולתה, תוך שמירה על מקצועיותה, בכדי להמשיך ולקיים את פעילותה, גם אם בצורה מוגבלת (כגון: אי פתיחת מתקן כזה או אחר, חבישת ציוד מגן, למידה מרחוק, וכיו"ב), בנסיבות של כח עליון כפי שהוגדרו לעיל, תפעל הנהלת המכללה בהתאם להנחיות הממשלה ולמגבלות האפשריות, והנרשם לא יהיה זכאי לכל פיצוי או שיפוי עקב הלימודים בהתאם למגבלות. 

 

 1. אופן הלימוד

7.1. המכללה עשויה להעביר את הלימודים בקורסים, סדנאות או חלקם מהם בהתאם לשיקול דעתה בין היתר לימודים פרונטלייםלימודים מקוונים סינכרוניים או א-סינכרוניים והיא שומרת לעצמה את הזכות לבצע כל שינוי בקשר להעברת הלימודים במכללה, מכל סיבה שהיא בין אם בשליטתה של המכללה בין אם מכוח עליון, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

7.2. שעות הלימוד וימי הלימוד במכללה קבועים. יחד עם זאת ייתכנו שינויים במקרים חריגים עקב צרכי הלימוד, או אי יכולתו של מנחה להופיע לשיעור. המכללה מתחייבת להשלים כל שיעור שבוטל עקב סיבות התלויות במכללה או במנחה.

7.3. קיום שיעורים מקוונים הינה ברירת מחדל אשר נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של המכללה.

7.4. בהתקיים שיעור מקוון שלא במסגרת קורס מקוון אין התחייבות להקלטת השיעור.

 

 1. חיסורים ואיחורים

8.1. קיימת חובת נוכחות בקורסים השונים והסדנאות. השלמת שיעורים תעשה, ככל הניתן, בתיאום עם המזכירות. סטודנט שאינו עומדת בדרישת הנוכחות של לפחות 15% לא יהא זכאי לגשת לבחינה של הקורס.

8.2. איחור ייחשב כאיחור עד 30 דקות מתחילת השיעור, אלא אם כן צויין אחרת על ידי מנחה הקורס. עזיבת השיעור טרם סיומו תחשב כאיחור, המנחה רשאי להתייחס לאיחור או לעזיבה מוקדמת כחיסור.

8.3.   על סטודנט שלא הגיע לשיעור חלה החובה להשלים את החומר שהפסיד ולהתעדכן לגבי הודעות שנמסרו במהלך השיעור. על מנת להקל עליכם את הקשר יחולק דף קשר.

8.4.   בשיעור מקוון נוכחות מחייבת מצלמה פתוחה.

 

 1. דרישות הקורס ותנאי העמידה בזכאות לתעודה

9.1. דרישות הקורס יפורסמו על גבי מסמך 'הסילבוס' שימסר לסטודנט עם הרשמתו ללימודים.

9.2. חובות הקורס, לרבות עבודות,  תיקי מטופל יוגשו למכללה ע"י הסטודנט עד חודשיים (2 חודשים) מיום סיום הקורס. אי עמידה בלוח הזמנים הנ"ל ידרוש בדיקה חריגה של כל עבודה, עבורה ישולם תשלום נוסף בהתאם למחירון בתוקף.

9.3.  זכאותו לתעודה של סטודנט שלא יגיש עבודותיו עד 12 חודשים מסיום הקורס תבוטל.

9.4. סטודנט שלא עמד בחובות הקורס מעבר לפרק הזמן הנ"ל של 12 חודשים מסיום הקורס, לא יוכל לקבל הסמכה ותעודה בקורס ויאלץ לחזור על הקורס ולעמוד בדרישותיו.  התשלום עבור חזרה על הקורס בנסיבות אלו יהיה 50% מהעלות המלאה של הקורס וזאת בתנאי שהחזרה על הקורס תעשה במהלך 3 שנים מסיום הקורס המקורי. אחרי מועד זה תבוטל זכאותו של הסטודנט להנחה כאמור והוא ידרש לחזור על הקורס ולשלם עליו תשלום מלא.

9.5. המנחים במכללה יקבעו מועדים לבחינות ולהגשת עבודות. סטודנטים שיעמדו בתאריכי היעד יקבלו את התעודה המגיעה להם במועדה. במידה ולא עמד הסטודנט במועד שנקבע, המנחה  יבדוק את בחינת / עבודת הסטודנט ויאפשר בחינה במועד ב' (מועד מרוכז שיקבע ע"י המכללה). סטודנט שלא עבר בחינה במועד ב', יהא זכאי לחזור על הקורס בתשלום של 50% מהעלות המלאה. במידה ויהיו שינויים בתכנית ייבחן הסטודנט עפ"י החומר הנלמד בשנה בה הוא נבחן. ההשתתפות במבחנים במהלך שנת הלימודים הינה חובה לסטודנטים לומדים לתעודת מטפל. סטודנט שלא ייגש לכל הבחנים והמבחנים במהלך השנה לא יהיה זכאי להיבחן במבחן המסכם. סטודנט שלא עמד בחובות הקורס, לרבות בחינות, עבודות וכיו"ב, יחשב כאילו הפסיק לימודיו.

 

 1. זכאות לתעודת מטפל \ מנחה מותנית בתנאים הבאים

10.1.  נוכחות של 85% לפחות בשיעורים, עמידה בכל חובות ומטלות הקורס בהתאם למפורט בסילבוס לרבות: הגשת כל העבודות, עמידה בציון עובר בכל המבחנים והעבודות בהתאם לדרישות הקורס והמנחים/מרצים, מילוי החובות בהתמחות הקלינית וחוות דעת סופית של המנחה/הצוות המקצועי והסדרה של כלל התשלום עבור הלימודים.

10.2.  סטודנט אשר לא ישלים את משימותיו והמטלות שניתנו לו לא יוכל לגשת לסטאז'.

10.3.  בכל מקרה הסמכתו של סטודנט מותנית בעמידה בכל חובות הקורסים כולל חוות דעת מנחה. מקרים חריגים יועברו לטיפול ועדת חריגים.

10.4.  על סטודנט שסיים את לימודיו ועמד בכל חובות הקורס, להגיש בקשה למזכירות המכללה לשם הנפקת תעודת הסמכתו.

10.5.  סטודנט אשר סיים את כל חובות הקורס ומעוניין בתעודה מתבקש לשלוח מייל לכתובת info@spirit.co.il  בצירוף שם מלא בעברית, שם הקורס אותו למד ושם המנחה. על כל בקשה להדפסה חוזרת של התעודה יידרש הסטודנט לשלם על פי המחירון בתוקף. התעודה תונפק עד חודש מיום הבקשה.

10.6.  על מנת לבדוק זכאות לפטור מקורס, על הסטודנט להגיש למזכירות בקשה בכתב הכוללת: סילבוס של הקורס שנלמד, גיליון ציונים ותעודה שסיים בהצלחה הקורס. הבקשה תידון ע"י המנהלת המקצועית של המכללה ואישור סופי לפטור, יינתן אך ורק בכתב ובחתימת המנהלת המקצועית, כל סיכום אחר לרבות בע"פ ועם מי שאינו מאושר לתת פטורים מטעם המכללה, לא ייחשב לאישור רשמי ולא יחייב את המכללה.

 

 1. שאלון רפואי ופרטים אישיים

11.1.  בתחילת השנה ימלא כל אחד מהסטודנטים שאלון בריאות, ובמידה וחל שינוי במצב הבריאותי, הפיזי או הנפשי, על הסטודנט לעדכן את המכללה בשינוי, אחרת יהווה הדבר הפרה חמורה של תקנון זה.

11.2.    לימודיו של סטודנט אשר ימסור פרטים אישיים ו/או רפואיים ו/או אחרים, שהם כוזבים ו/או לא מדויקים ו/או מטעים, יופסקו וזכאותו לתעודות מקצועיות ולהחזר שכר הלימוד בגין הקורסים שלמד תישלל.

11.3.    המכללה מתחייבת לשמור כל מידע שנמסר לה על ידי הסטודנטים כחוק. כל הוצאת מידע לגורם כל שהוא תדרוש מהמכללה הסכמת הסטודנט וחתימתו על ויתור סודיות, למעט אם קיימת חובה לכך על-פי דין ו/או רשות מוסמכת.

 

 1. בחינות

12.1.  בקורסים בהם מתקיימות בחינות, תהיה זכאות לגשת לבחינות בתנאים: סטודנטים שהסדירו את מלוא שכר הלימוד; עמדו בחובת הנוכחות בקורס; עמדו בתנאים נוספים של הקורס.

12.2.  מהלך הבחינה: יש להגיע לבחינה חצי שעה לפני תחילתה, בצירוף תעודה מזהה, איחור של מעל חצי שעה לא יאפשר להבחן אלא באישור מיוחד; אין להשתמש במכשיר סלולרי.

12.3.  העתקה בבחינות הינה אסורה ונחשבת כמעשה עבירה. סטודנט אשר ייתפס מעתיק או מנסה להעתיק במהלך בחינה במכללה – בחינתו תיפסל ותעודת המטפל שלו תישלל.

 1. Moodle:

13.1.  מערכת המודל הינה מערכת תקשורת בין המנחים לסטודנטים. במערכת זו תוכלו למצוא עדכונים שוטפים, סילבוסים של הקורסים השונים, משימות ,תכתובות של המנחה ועוד. הסטודנט יקבל סיסמא אישית להורדת החומרים השונים ובאחריותו להביאם לשיעור. לא יחולקו העתקים מודפסים על ידי המכללה.

 

 1. הודעות ועדכונים

14.1.  רשימות הסטודנטים המחולקות בתחילת השנה בכל כיתה הן לשימוש הסטודנטים באופן אישי בקשר בין הסטודנטים והמנחים בכיתה. הפצתם לכל גורם נוסף אסורה ומטרתה לשמור על פרטיות כל אחד מהסטודנטים, ולמנוע הטרדה מיותרת.

14.2.  במהלך השנה יועברו הודעות מטעם המכללה באמצעות הדואר, משלוח SMS , ווטסאפ ו/או דואר אלקטרוני. במידה וסטודנט שינה כתובת, מס' טלפון או כתובת מייל עליו לעדכן את המזכירות, על מנת שהתקשורת עמו תהיה יעילה. הודעות אלו יחשבו כהודעות לכל דבר.

14.3.  המכללה שולחת חשבוניות חודשיות וחתומות דיגיטלית בדיוור ישיר לדואר אלקטרוני. פעולה זו חוסכת ניירת ואנרגיה. כדי לקבל חשבונית מודפסת שתישלח בדואר – יש להעביר בקשה במזכירות.

14.4.  בהתאם לתיקון מס' 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשס"ח – 2008  באישור או חתימת הסטודנט על התקנון / שאלון הוא מאשר/ת קבלת דיוור שוטף מקצועי ופרסומי מאת מכללת כרכור – רפואה הוליסטית טבעית.

 

 1. כללי התנהגות

15.1.  המכללה עושה מאמצים רבים לשמור על ניקיון המכללה ואחזקתה ברמה גבוהה לכן אין להכניס לשיעורים דברי שתיה ומאכל למעט בקבוקי מים.

15.2.  אין להשתמש במכשיר סלולרי בעת השיעור.

15.3.  חל איסור מוחלט על עישון בחדרי הכיתות, במשרדים ובמסדרונות. העישון מותר בפינות העישון באזורים המוקצים לשם כך.

15.4.  המכללה מאפשרת לציבור הסטודנטים שימוש במטבחים שבמתקן. באחריות הסטודנט והכיתה לדאוג לשטיפת הכוסות וניקיון המטבח במהלך יום הלימודים. אנו מודים לכם על שיתוף הפעולה בנושא זה ומבקשים את עזרתכם בשמירה על ניקיון השירותים.

15.5.  במזכירות המכללה מכונת צילום העומדת לרשות הסטודנטים, וניתן להשתמש בשירותיה בתעריף מיוחד לציבור הסטודנטים. התשלום יתבצע באמצעות מזומן  ובעלות הנקובה במחירון שבתוקף בסעיף שירותים מיוחדים.

15.6.  נבקשכם להקפיד על חנייה כך שלא תיחסם החנייה והגישה לבתים פרטיים לרשותכם חניה מרווחת בצד האחורי של המכללה.

15.7.  הסטודנטים מתחייבים להתנהגות אתית כלפי הסטודנטים הלומדים בכיתה בכל הקשור לתכנים האישיים העולים במסגרת השיעורים. אין לשתף בשום אופן, צורה או אמצעי כל מידע העולה במהלך השיעורים, ואין לעשות בו כל שימוש מחוץ לתחומי הכיתה, שאינו במסגרת דרישות והנחיות הקורס והמנחה.

15.8.  הפרת כללי המקצוע והאתיקה המחייבים מטפל לפי כל דין או נוהג, לרבות ביצוע עבירה פלילית (כולל שימוש בסמים), פגיעה פיזית או מילולית ו/או הטרדה מינית של סטודנטים אחרים או מרצים, פגיעה בכללי סודיות ופרטיות המטופל, תגרום להפסקת הלימודים לאלתר ושלילת הזכות לתעודת מטפל. במקרה כזה לא יוחזר שכר לימוד לסטודנט בגין הפסקת לימודיו.

15.9.  המכללה אינה אחראית לגבי רכושם הפרטי של הסטודנטים במהלך שהותם במכללה.

15.10.  פרסומים של קורסים או מכירות של כל מוצר שהוא במכללה אסורים על הסטודנטים והמנחים (למעט מקרים שאושרו ע"י הנהלת המכללה).

 

 1. מוצרים וצמחי מרפא

16.1.   סטודנט שבמהלך לימודיו יירשם לקורס שכרוך בו שימוש כלשהו בצמחי מרפא, מצהיר כי ידוע לו שמדובר בשימוש לצורכי לימוד בלבד וכי הוא אינו רשאי לעשות בצמחים שימוש למטרות מסחריות ו/או לכל מטרה אחרת.

16.2.   לרשותכם עומדת האפשרות לרכוש מוצרים מקצועיים בסיסיים במשרדי המכללה. המוצרים הנבחרים  הינם על פי בקשתם האישית של מנחי הקורסים המקצועיים שלכם. אנו מאפשרים לרכשם באמצעותנו כשרות ובשל אמונתנו כי יש לספק את הטוב ביותר גם בתחום זה.

16.3.   ניתן להזמין ולרכוש צמחי מרפא לשימוש אישי בלבד כחלק מההתנסות של קורס צמחי המרפא

16.4.   רקיחת צמחי מרפא הינה רק על ידי מנחה הקורס ו\או אסיסטנט שהורשה מטעם המנחה.

16.5.   קיים איסור על הסטודנטים לרקוח בעצמם תמציות צמחי מרפא.

16.6.   תמציות באך, לשימוש אישי כחלק מהתנסות הקורס או עבור מטופלים במסגרת חובות הקורס, ניתן להזמין במייל או להגיע למזכירות. את התמציות ניתן לאסוף מהמכללה בימים שני וחמישי בשעות פעילות המזכירות בלבד. התשלום יתבצע מראש ובמזומן בלבד.

 1. עבירות משמעת

17.1.  עבירת משמעת היא אחת מהעבירות להלן:

17.1.1.    אי ציות להוראות המכללה, לרבות מנחים מרצים, עובדי המכללה לרבות פגיעה ברכוש המכללה ו/או הפרה של הוראה לגבי שימוש במתקני המכללה ושטחיה;

17.1.2.    הפרה של הוראות והנחיות לגבי בחינות, מטלות, עבודות, לרבות עיון במחברת בחינה של סטודנט אחר במהלך הבחינה, העברת מידע לאחר במהלך הבחינה בכל אמצעי; שימוש בחומר עזר אסור בבחינה שימוש בסלולרי במהלך הבחינה, הגשת עבודה אשר כתבה, כולה או חלקה, על ידי אחר או כתיבת עבודה לשם הגשה על ידי סטודנט אחר;

17.1.3.    צילום ו/או הקלטה של שיעורים או העברת קישור לשיעורים המועברים באופן מקוון לצדדים שלישיים שלא סטודנטים הרשומים לקורסשימוש בחומרים של המכללה ו/או של חברי הסגל ללא אישור או כל פגיעה אחרת בזכויות הקניין הרוחני של המכללה ו/או של חברי הסגל;

17.1.4.    התנהגות שאיננה מקובלת, לרבות שיש בה כדי לפגוע בכבודם, ברכושם או בגופם של סטודנטים אחרים, חברי סגל, עובדי המכללה או מבקרים במכללה, לרבות התנהגות פרועה, מהומה, התנהגות אלימה בתחומי המכללה או מחוצה לה ו/או התנהגות שאינה הולמת את כבוד המכללה או את המצופה מסטודנט במכללה לרבות פגיעה בפרטיות של סטודנטים, חברי סגל, עובדי המכללה או מבקרים במכללה;

17.1.5.    הטרדה מינית או התנכלות בכל צורה ואופן כהגדרתן בנוהל הטרדה מינית של המכללה.

17.1.6.    פרסום לשון הרע אודות המכללה ו/או חבר סגל ו/או עובד ו/או מי מטעמה;

17.1.7.    החזקה ו/או שימוש ו/או שהייה תחת השפעתם של חומרים אסורים כהגדרתם בפקודת הסמים המסוכנים נוסח חדשתשל"ג – 1973 בשטח המכללה (זאת למעט במקרה של החזקה מכח רישיון לשימוש בקנביס רפואי;

17.1.8.    טיפול ו/או הצעה לטיפול ע"י סטודנט שטרם הוסמך לכך (למעט טיפולים שהינם חלק קבוע מהקורס אליו רשום הסטודנט לשם קבלת תעודה(.

17.1.9.    מכירת מוצרים ו/או שירותים בשטח המכללה ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהמכללה.

17.2.      מי שעבר אחת מעבירות המשמעת כאמור לעיל צפוי לסנקציות לפי שיקול דעתה של המכללה. בין היתר זכאית המכללה להפעיל סנקציות של הרחקה מהלימודים לתקופה או לצמיתות; ביטול הקלה או הנחה, לרבות בשכר הלימוד, נזיפה, קנס כספי, פסילת בחינה או פסילת קורס, פסילת עבודה; פסילת הסמכה או זכאות להסמכה, מניעת שימוש במתקן ועוד לפי ראות עיניה של המכללה.

 1. כללי

18.1.  המכללה נמצאת בתהליך התפתחות מתמיד לאורך השנים, שינויים בתוכניות הלימודים ובצוות המנחים הם חלק מתהליך זה. המכללה שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים אלה במידה וידרשו.

18.2.  הסטודנט מאשר בזאת והוא מסכים לכך שידוע לו כי המכללה ו/או מי מטעמה תצלם בווידאו ו/או בסטילס מעת לעת חלקים ממהלך הקורס ומשתתפיו למטרות פרסום ושיווק והוא מוותר בזאת על כל טענה בדבר זכויות כלשהן בצילומים ו/או הפרת פרטיותו.

18.3.  הקוד האתי ותקציר התקנון למניעת הטרדה מינית של המכללה מצורים כנספחים למסמך זה ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו. הם מחייבים את הסטודנט במהלך כל תקופת לימודיו במכללה והפרתם עלולה לגרור הפסקת לימודיו ו/או זכות לתעודה.

18.4.  מבלי לגרוע מהאמור במסמך זה, תקנון נהלי המכללה מחייב את הסטודנט במהלך כל תקופת לימודיו והפרתו עלולה לגרור הפסקת לימודיו  ו/או הזכות לתעודה.

18.5.  המכללה שומרת על זכותה לערוך שינויים, תיקונים ו/או התאמות בתקנון לפי שיקול דעתה ואלו יחייבו את הסטודנטים אף אם בוצעו לאחר תחילת לימודיהם ו/או במהלכה. כן יחייב התקנון כל סטודנט, אף אם חלה הפסקה ו/או פרק זמן בו לא למד בין קורס לקורס אליו נרשם.

18.6.  התקנון מפורסם באתר המכללה בקישור הבא:
https://bespirit.co.il/%d7%aa%d7%a7%d7%a0%d7%95%d7%9f-%d7%94%d7%9e%d7%9b%d7%9c%d7%9c%d7%94/

 

 

כל האמור לעיל מחייב את כל הסטודנטים במכללה והבאים בשעריה.

אנו מודים לכולכם על שיתוף הפעולה.

 

בחתימתי על טופס ההרשמה ועל ממסך זה אני מאשר/ת כי קראתי והבנתי את כל האמור בהצהרות ו/או בהתחייבויות ו/או בנהלים ו/או בהנחיות המפורטים לעיל ובהתאם לכך אני מקבל על עצמי את המחויבות המלאה לפעול על פי הנחיות ונהלי המכללה, כפי שיתעדכנו מעת לעתשם מלא                              חתימה                                    תאריך                         

 

משרדי המכללה עומדים לשירות הסטודנטים ברוב שעות הלימוד. אנו שמחים להגיש כל עזרה ומזמינים את הסטודנטים להשתמש בשירותנו ולקבל את תמיכתנו בכל עת.

טלפון: 04-6377716, פקס: 04-6377706, מייל: info@spirit.co.il

 

הקוד האתי

 

 1. הקוד האתי נכתב בעבודה משותפת של מנחי המכללה ובהנחיה מקצועית והוא משקף את הלך הרוח ו"האני מאמין" של המכללה וצוות המנחים. הקוד האתי מחייב את כל קהילת המכללה: מנחים, סטודנטים, עובדים והנהלה (הקוד האתי כתוב בלשון זכר אך הוא מיועד לנשים וגברים כאחד).
 2. הקוד האתי מתייחס ליחסי הגומלין בין מנחים, סטודנטים, עובדים והנהלה (להלן קהילת המכללה) ונשען על ההבנה כי לכלל הקהילה מטרות משותפות בעבודתם בין כותלי המכללה תוך שמירה על ערכיות, יחסי הדדיות, יחסי גומלין, מוסר עבודה, נאמנות, שותפות לדרך וכבוד אחד כלפי השני וכלפי המכללה.
 3. מנחים וסטודנטים יכבדו את המרחב הפרטי, הפיזי, הפסיכולוגי והרגשי אחד של השני. קהילת המכללה מקבלת על עצמה מגבלות אי ניצול כח ואי יצירת תלות ביחסי מטפל ומטופל.
 4. קהילת המכללה תנהג בכבוד, ביושר ובהגינות בחבריה בפניהם ושלא בפניהם, ללא הבדל והפרדה על רקע כלשהו וחבריה ימנעו מכל הקשור להוצאת דיבה, לשון הרע או רכילות.
 5. הסטודנטים מתחייבים להתנהגות אתית כלפי הסטודנטים הלומדים בכל הקשור לתכנים האישיים העולים במסגרת השיעורים. המידע הנמסר על ידי הסטודנטים הינו חסוי ואין להוציא כל מידע העולה במהלך השיעורים לשימוש כל שהוא מחוץ לתחומי הכיתה.
 6. מנחה המכללה יימנע לחלוטין ויפעל למניעת פגיעה בכתב או בע"פ בשמו הטוב או במעמדו של חבר / קולגה / מנחה לעבודה ובמכללה, במיוחד בנוכחות סטודנטים ובפרהסיה. השימוש בשפה יהיה מקצועי ומכובד, בין אם בתקשורת מדוברת ובין בכתב. זאת מבלי לגרוע מהאפשרות שהתנהגות זו תהווה עבירת משמעת.
 7. מנחה המכללה ישקוד על שיתוף פעולה פדגוגי, מקצועי ואקדמי במובן הטכני, בתפיסות עולם ובגישות טיפוליות עם עמיתיו לטובת שמה הטוב של המכללה, שמו הטוב כמנחה ועמיתיו בכפוף למדיניות הכללית של המכללה בעניינים אלה, למעט אם קיימת חובה לכך על פי חוק דין ו/או רשות מוסמכת.
 8. מבלי לגרוע מהסנקציות העומדות למכללה לפי שיקול דעתה, הפרת כללי המקצוע והאתיקה המחייבים מטפל לפי כל דין או נוהג, לרבות ביצוע עבירה פלילית כולל שימוש בסמים, נגיעה בכללי סודיות ופרטיות המטופל, תגרום להפסקת הלימודים לאלתר ושלילת הזכות לתעודת מטפל.
 9. מנחה לא יטפל בסטודנט ישיר שלו.
 10. מנחה יוכל לטפל בסטודנט עקיף (הלומד במכללה, אבל לא בקורסים האישיים של המנחה הספציפי), אולם ישתדל להימנע מכך לאור המורכבות הכרוכה בטיפול בסטודנט עקיף: הטיפול בסטודנט עקיף כרוך במפגש נוסף אתו במסגרת שאיננה חדר הטיפולים, כמו שטח המכללה, בהפסקה משיעור ועוד, מצב זה יכול להעמיד את המנחה במצב לא נוח. בנוסף שייכותו של הסטודנט והמנחה לאותו גוף מקצועי (המכללה) עלולים ליצור מצבים לא נוחים נוספים. סטודנט מטופל יכול להיות בעתיד סטודנט בקורס של אותו מנחה.
 11. מנחה יוכל להפנות סטודנט לטיפול מקצועי פרטי אצל מנחה אחר במכללה כל עוד אינו סטודנט ישיר של אותו מנחה ויוודא שאותו סטודנט אינו אמור ללמוד אצל אותו מנחה בתקופה הקרובה לטיפול (פרק הזמן לצינון – ארבעה שבועות לפחות), על מנת שהמנחה והסטודנט לא יעמדו במצב העלול להביכם או לפגוע בכללי האתיקה המקובלים במכללה.
 12. מנחה המפנה סטודנט למנחה אחר בתחום הלימודי או הייעוצי, שני המנחים יזכרו כי אינם פטורים מחובותיהם (כגון חובת הסודיות, כבוד, הגינות, יושרה, חיסיון רפואי, צנעת הפרט….) כלפי הסטודנט. כמו כן בהפניית סטודנט ובהסכמתו בלבד יועבר בין המנחים המידע על הנושא והסטודנט בפרט.
 13. המנחה יהיה נכון לבסס שיתוף פעולה מקצועי מועיל עם מנחים/מנחים/ מטפלים אחרים של הסטודנטים וזאת מבלי לפגוע בחובות המנחה כלפיהם  כגון חובת הסודיות, חיסיון רפואי, מקצועיות, אחריות ושמירה על צנעת הפרט.
 14. המנחה לא יקיים יחסים רומנטיים ו/או מיניים ו/או ארוטיים עם הסטודנטים.
 15. המנחים והסטודנטים מחויבים לפעול לפי כללי התקנון למניעת הטרדה מינית.
 16. אם נרקמים יחסים אישיים על גווניהם, כולל אינטימיים בין מנחי המכללה, המנחים יתחייבו לדווח על יחסיהם למכללה, וכן להתנהג בצורה מושכלת, נבונה וצנועה בין כותלי המכללה, תוך הקפדה על התנהגותם בפרהסיה ובפירוט פרטי היחסים מול הסטודנטים.
 17. כל היחסים הטיפוליים עם סטודנט במכללה יעשו במסגרת החוק.
 18. ישיבות הצוות המתקיימות מעת לעת במכללה הן המקום המקצועי והמתבקש להעברת מידע רלוונטי בין המנחים לגבי סטודנטים משותפים.
 19. שותפויות ויזמיות מסחריות – לא יכנס המנחה לשותפות כזו עם סטודנטים ישירים ועקיפים. לא ינהל המנחה יחסים עסקיים / מסחריים מסוג כלשהוא, חד פעמיים או מתמשכים לרבות שותפות בשכירת קליניקה.
 20. המנחים ו/או הסטודנטים אשר בוחרים לבנות יחסים עסקיים ביניהם ימנעו בכל הקשור לשיווק עסקיהם או מוצריהם בין כותלי המכללה (ללא אישור הנהלת המכללה) בהתאם לכללי האתיקה הנהוגים במכללה.
 21. מנחים המשתפים פעולה בעבודתם (מנחה מחליף.. תמיכה … העשרה..) ינהגו בכבוד, בהגינות וביושרה ביניהם ובוודאי למול הסטודנטים שלהם.  [וברוח " ואהבת לרעך כמוך" ו"אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך".]
 22. המנחה יהיה נכון לבסס שיתוף פעולה מקצועי מועיל עם מנחים / מטפלים אחרים של סטודנטים וזאת מבלי לפגוע בחובות המנחה כלפי הסטודנט כגון חובת הסודיות, חיסיון רפואי, מקצועיות, אחריות ושמירה על צנעת הפרט.
 23. המנחה לא יקבל טובות הנאה מכל סוג שהוא מהסטודנטים הלומדים במכללה או בוגרי המכללה שלא סיימו את הסמכתם.
 24. מידע המגיע למנחה על סטודנט ישיר או עקיף הינו חסוי, לא ישתמש המנחה במידע אליו נחשף לטובתו הוא.
 25. מנחי המכללה ישמרו על צנעת הפרט והחיסיון הרפואי של עמיתיהם ושל הסטודנטים כאשר הם בוחרים לקבל טיפול מקצועי זה אצל זה ולא ישתמשו במידע אשר בידיהם בשום צורה שהיא.
 26. לא ייאסר על מטופל לפנות לרפואה הקונבנציונאלית, לא תינתן הוראה להפסקת טיפול תרופתי שניתן על ידי הרופא.
 27. מטפל לא ייקח על עצמו לטפל בנסיבות מקצועיות, רפואיות ונפשיות בהן אין לתת טיפול.
 28. המנחה מתחייב לדווח ו/או לפעול בכל הקשור לפגיעה בכללי ההתנהגות הנוגעים לשימוש בלתי הולם או בלתי מוסרי במידע על המכללה או אנשי צוותו או מנחיו.
 29. המנחה מתחייב לשמירה על זכויות יוצרים ועל קניין רוחני של המכללה והמנחים האחרים במכללה.
 30. המנחה יסייע לכל סטודנט באתגרי הלימוד, תוך שיתוף פעולה עם הסטודנט.
 31. לאור כל האמור לעיל, ובמידה ומישהוא מקהילת המכללה מנחה, עובד, הנהלה מתמודד עם דילמה, יתייעץ עם קולגה ועם מנהלת המכללה לצורך בחינת הנושא לעומק, בהתאם לעקרונות האתיקה של המכללה לצורך קבלת החלטה.

 

 

 

מכללת כרכור אומרת לא להטרדה מינית

מכללת כרכור שואפת להיות סביבת לימודים, טיפולים ועבודה מכבדת, בטוחה ומיטבית. הטרדה מינית והתנכלות על רקע הטרדה מינית פוגעות ביחסי העבודה ובמתכונת הלימודים במכללה, ועומדות בניגוד מוחלט למדיניות המכללה. המכללה לא תשלים עם קיומן בכל צורה שהיא. לשם כך מקפידה המכללה למגר תופעות פסולות אלו.

המכללה דורשת מכל ממונה ומכל עובד/ת, מנחה/מנחה (בין אם עצמאי, בין אם משתתף חופשי ובין אם שכיר) ומכל סטודנט/ית להימנע ממעשים של הטרדה מינית והתנכלות על רקע הטרדה מינית במסגרת פעילות המכללה (בין אם עבודה ובין אם לימודים ובין אם בשילוב בין שני התחומים). המכללה עושה כל שביכולתה כדי למנוע מעשים כאמור והכל כדי ליצור סביבת עבודה, סביבת טיפולים וסביבת לימודים נטולת הטרדה מינית והתנכלות.

 

על פי החוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח – 1998, הטרדה מינית היא:

–            סחיטת אדם לביצוע מעשה בעל אופי מיני.

–            מעשה מגונה.

–            הצעות בעלות אופי מיני, אף שהאדם שאליו מופנות ההצעות הראה שאינו מעוניין בהן. אין צורך להראות אי הסכמה במקרים של: ניצול יחסי מרות, תלות או חינוך, לרבות ניצול של יחסי מנחה – סטודנט/ית.

–            התייחסויות חוזרות למיניותו של אדם, אף שהאדם שאליו מופנות ההתייחסויות הראה שאינו מעוניין בהן.

–            התייחסות מבזה או משפילה למינו, מיניותו, לרבות נטייתו המינית של אדם, בין אם הראה שהדבר מפריע לו ובין אם לאו.

–            פרסום תצלום, סרט או הקלטה של אדם, המתמקד במיניותו, בנסיבות שבהן הפרסום עלול להשפיל את האדם או לבזותו, ולא ניתנה הסכמתו לפרסום.

 

התקנון המלא למניעת הטרדה מינית והחוק למניעת הטרדה מינית התשנ"ח-1998 ניתן לראות באתר האינטרנט של המכללה או לקבל עותק במזכירות המכללה.    

 

אחראית לטיפול בתלונות בדבר הטרדה מינית 

גב' לירון הלל בלייברג – מנהלת מקצועית ומשרדה ממוקם בפרדס חנה כרכור ברחוב המושב 40.

כתובת הדואר האלקטרוני שלה: liron@spirit.co.il מספר הטלפון שלה: 04-6377716 

ניתן להגיש לה כל תלונה בכתב ו/או בעל-פה.